top of page

De offshore windsector kende de laatste 10 jaar een enorme technologische vooruitgang. Windturbines zijn ongeveer dubbel zo groot, leveren tot 10 keer meer energie en worden tot op 80 kilometer voor de kust neergepoot. Ook het bouwen gaat een pak sneller: in 2012 duurde het drie dagen om één windturbine op zee te plaatsen, nu installeert men drie windturbines op een dag.


Innovatie met respect voor het milieu


De offshore windenergiesector levert grote inspanningen om het mariene leefmilieu te beschermen. Tijdens het plaatsen van de funderingen bouwen specialisten bijvoorbeeld een luchtbellen producerende huls rond de palen om het geluid tijdens de werken te dempen.


Aquacultuur


Het Belgisch deel van de Noordzee is beperkt qua grootte waardoor we zuinig met de beschikbare ruimte moeten omspringen. Deze beperking dwingt de mariene sector tot innovatieve oplossingen zoals aquacultuur bij windmolenparken.


Enkele Belgische bedrijven, windmolenparkuitbaters en kennisinstellingen sloegen de handen in elkaar. Resultaat was een pilootinstallatie in de windmolenparken van C-Power en Belwind waar als eerste land in de wereld mosselen van hoge kwaliteit op een veilige manier geoogst werden.

bottom of page