Privacy

 

Versie 25 juni 2020

 

Bekijk deze pagina regelmatig voor de meest recente versie.

Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de wijze waarop wij uw gegevens verzamelen en verwerken.

 

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk

 

Wij hechten groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg. De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden verwerkt door POM West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 66 in 8200 Sint-Andries. Het bestuur is dus de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. We werken hierbij volgens de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

Tot de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen en verwerken behoren:

 • identificatiegegevens zoals titel, naam, voornaam, adres, telefoon- en gsmnummer, e-mail

 • elektronische identificatiegegevens zoals IP-adressen, cookies (zie hiervoor ook cookie policy)

 • rijksregisternummer en identiteitskaartnummer

 • financiële en transactiegegevens zoals bankrekeningnummers, betalingen, leveranciersgegevens

 • patrimoniuminformatie (kadastergegevens) zoals eigenaarsgegevens

 • persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat en nationaliteit

 • geluidsopnames, foto- en beeldmateriaal.


De gegevens die wij verzamelen kunnen variëren afhankelijk van de diensten die wij u aanbieden (of van u afnemen) of hoe u onze website gebruikt. 

Wij kunnen deze gegevens verzamelen wanneer u onze website gebruikt, u inschrijft op onze nieuwsbrief, deelneemt aan onze evenementen of omdat u ze aan ons geeft of we ze verkrijgen via derden (partners en overheden) of omdat deze publiekelijk beschikbaar zijn of omdat we deze verkrijgen in het kader van een contractuele relatie.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ofwel:

 • uw toestemming

 • een contract of overeenkomst die we onderling afsluiten 

 • een wettelijke verplichting waaraan we moeten voldoen

 • een taak die we als overheid moeten uitvoeren in het kader van algemeen belang of openbaar gezag 

 

Met de verwerking van persoonsgegevens proberen we verschillende doelstellingen te realiseren:

Behandeling van uw dossier:

POM West-Vlaanderen is een overheidsinstantie met wettelijke verplichtingen en met taken in het kader van het algemeen belang of openbaar gezag. Om deze verplichtingen na te komen en onze taken uit te voeren hebben we uw gegevens nodig.

 

Nieuwsbrieven en online communicatie:
Via nieuwsbrieven brengt POM u op de hoogte van nieuws over en activiteiten in het kader van onze werking. U kan u hiertegen steeds kosteloos verzetten (zie verder).

 

Foto- en beeldmateriaal:
Bij verschillende gelegenheden/activiteiten maken wij foto's en films. Onze medewerkers doen dit zelf, of we maken hiervoor gebruik van professionele fotografen. Deze foto's en films gebruiken wij voor promotionele doeleinden, dus om onze werking meer bekend te maken. U kan u hiertegen steeds kosteloos verzetten (zie verder).

 

Evenementen:
POM West-Vlaanderen organiseert regelmatig evenementen zoals overleggen, studiedagen, infosessies, netwerkevents en beurzen. Om deze evenementen te kunnen organiseren hebben we uw gegevens nodig. Wij gebruiken uw persoonsgegevens dus ook om u uit te nodigen voor deze activiteiten, meestal via uw e-mailadres maar mogelijks ook schriftelijk. U kan u hiertegen steeds kosteloos verzetten (zie verder).

 

Social media:
POM West-Vlaanderen communiceert activiteiten en nieuwsberichten via sociale media. Om onze werking breder bekend te maken, gebruiken we advertenties op Facebook, Instagram en LinkedIn. We kunnen jouw naam en e-mailadres doorgeven aan Facebook om gelijkaardige ondernemers aan te spreken (lookalike audiences).

 

Functionaliteit van onze website:
Zie cookiepolicy:

 

Europese projecten:

POM West-Vlaanderen is partner in tal van Europese projecten waarbij uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de projectpartners. POM West-Vlaanderen doet alle redelijke inspanningen om te garanderen dat uw gegevens conform de AVG werden verkregen en worden gebruikt.

Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

 

Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van uw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan voor die medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun job uit te oefenen. Deze medewerkers zijn verplicht om discreet om te gaan met de gegevens en leven alle technische voorschriften na om de gegevens veilig te verwerken.

Uw persoonsgegevens worden bij ons bewaard volgens de onderstaande periode die het langst is:

 • zolang als nodig in het kader van de desbetreffende relatie (bijvoorbeeld zolang een contract met een leverancier loopt of er kan gefactureerd worden)

 • de wettelijke bewaarperiode (overheidsopdrachten, projecten, …)

 

Geven we uw persoonsgegevens door aan derden? Wij zullen nooit uw gegevens meedelen aan derden, tenzij in volgende gevallen:

 • het is noodzakelijk voor het bereiken van de eerder vermelde doelstellingen (zie "Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?")

 • u geeft ons hiervoor schriftelijke toestemming

 • we zijn wettelijke verplicht om dit te doen

 • ze worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek

 

Andere overheidsinstanties:
Als regionale overheidsinstelling geven we uw persoonsgegevens door aan Federale en Vlaamse overheidsinstanties of aan lokale besturen, ingeval wij hiertoe verplicht zijn. Omgekeerd vragen wij ook uw persoonsgegevens op bij andere overheidsinstanties, in het bijzonder bij het gebruik van authentieke gegevensbronnen. Deze uitwisseling van gegevens is ook wettelijk geregeld of mogen we doen op basis van machtigingen.


POM West-Vlaanderen is ook partner in tal van Europese projecten. Bij de realisatie van de projecten is het vaak nodig om persoonsgegevens mee te delen aan de projectpartners. Aangezien zij ook behoren tot de EU, passen zij ook de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 toe.

Deelnemerslijsten:
Als u deelneemt aan deze evenementen dan gaan we er van uit dat uw naam, voornaam en organisatie mogen verspreid worden onder de andere deelnemers van het evenement, als dat zou bijdragen aan het opzet en het welslagen van het evenement. We doen dit bijvoorbeeld bij evenementen die specifiek gericht zijn op het netwerken en contacten leggen.

Foto en beeldmateriaal:
Onze medewerkers hebben toegang tot deze media en kunnen het materiaal gebruiken in het kader van hun opdrachten. Dit betekent ook dat zij dit materiaal kunnen publiceren via onze website en via sociale media. Daarnaast kan foto- en beeldmateriaal worden verstrekt aan andere lokale besturen en partners, maar dat gebeurt onder strikte voorwaarden en enkel voor doeleinden van provinciale promotie, dus om onze werking meer bekend te maken.

Hosting en dienstenleveranciers:
Om uw gegevens te verwerken gebruiken we een aantal toepassingen of programma's. Een aantal van deze toepassingen staan bij externe dienstenleveranciers die hierin gespecialiseerd zijn. Sommige van die leveranciers hebben de toepassing ook ontwikkeld en doen voor ons het beheer van de toepassing. Met deze leveranciers hebben we verbintenissen afgesloten opdat zij eveneens zorgvuldig en correct omgaan met uw persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u die uitoefenen?

 

Als betrokkene heeft u bepaalde rechten en als POM West-Vlaanderen willen we ervoor zorgen dat u deze eenvoudig kan uitoefenen. U moet er wel rekening mee houden dat niet al deze rechten zomaar kunnen worden ingeroepen. Als overheidsinstelling hebben wij een aantal wettelijke verplichtingen en vervullen wij taken van algemeen belang en openbaar gezag, waardoor wij niet altijd kunnen ingaan op verzoeken om inzage, verbetering, wissen, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid en bezwaar tegen de verwerking. In die zin zijn in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 uitzonderingen voorzien. Een weigering van onze kant zullen we altijd motiveren.

Voor bepaalde verwerkingen heeft u als betrokkene steeds het recht om kosteloos uw toestemming in te trekken. Dit is het geval bij de nieuwsbrieven, waar u via een link in een nieuwsbrief kan uitschrijven. Ook bij uitnodigingen voor evenementen krijgt u steeds via een link in het bericht de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige uitnodigingen.

Voor foto- en beeldmateriaal kan u op het moment zelf de organisator of de fotograaf aanspreken en kenbaar maken dat u niet wilt gefilmd of gefotografeerd worden. Wanneer een foto of film wordt gepubliceerd waarop u herkenbaar in beeld komt en u wil deze publicatie ongedaan maken, dan volstaat het om uw vraag per e-mail te richten aan dpo@pomwvl.be. Vergeet niet te vermelden over welke foto of film het gaat en waar u die gezien hebt. Het kan zijn dat we hiervoor bijkomende informatie opvragen om na te gaan of uw vraag rechtmatig is.

Als het niet gaat over nieuwsbrieven, uitnodigingen of foto- en beeldmateriaal maar over andere verwerkingsactiviteiten waarbij uw persoonsgegevens gebruikt worden, dan kan u op verschillende manieren uw rechten uitoefenen:

Inzage?

 

Voor inzage in uw gegevens:

 • Per brief: stuur uw vraag per brief naar POM West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge

 • Per e-mail: stuur uw vraag naar dpo@pomwl.be

 

CORRECTIE, AANVULLING EN ANDERE VRAGEN? Voor alle andere vragen, in het bijzonder de correctie van foute gegevens of over aanvulling van onvolledige gegevens:

 • Per brief: stuur uw vraag per brief naar POM West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge

 • Per e-mail: stuur uw vraag naar dpo@pomwvl.beLet op: om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben we een bewijs van uw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van uw identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of u daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op uw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen. 

Verwerkingen door onze partners

 

POM West-Vlaanderen heeft een aantal partners die de opdrachten van POM West-Vlaanderen helpen uitvoeren. Ook zij moeten uw persoonsgegevens verwerken volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016.

Waar kan u terecht als u niet tevreden bent met de manier waarop we omgaan met uw gegevens?

 

We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens correct te behandelen. Bent u toch niet tevreden met onze werkwijze, neem dan in de eerste plaats contact op met ons. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
tel: +32 (0)2 274 48 00
e-mail: contact@apd-gba.be

Vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

POM West-Vlaanderen kan deze privacyverklaring op elk moment wijzigen of aanpassen. Indien wijzigingen werden aangebracht, zal POM West-Vlaanderen de datum bovenaan deze pagina aanpassen. De nieuwe privacyverklaring geldt vanaf deze datum. Wij raden u dan ook aan om op geregelde tijdstippen deze pagina te consulteren ten einde op de hoogte te blijven van onze privacy verklaring en de wijze waarop wij uw persoonsgegevens beschermen.

©2020 by POM West-Vlaanderen.

 

p/a Bluebridge @ Ostend Science Park
Wetenschapspark 1

8400 Oostende

Belgium